MVO voor freelancers? Natuurlijk!

MVO voor freelancers? Natuurlijk!

Onze Missie

Onze aarde achterlaten in dezelfde staat zoals we hem hebben aangetroffen. Meer nog, in een betere staat zoals we hem hebben aangetroffen. Als iedereen van ons handelt volgens dit uitgangspunt kunnen we nog lang van deze aarde genieten. Zelfs onze toekomstige generaties.

Onze Visie

Ieder individueel persoon kan iets doen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en te streven naar een betere samenleving, ik als Freelance ondernemer natuurlijk ook.


Zorg voor omgeving en het milieu

Duurzaam energie verbruik:

 • We zijn er van bewust dat het verminderen van haar energieverbruik leidt tot betere economische prestaties,
 • Zo volgen wij ons energieverbruik nauwlettend op.
 • We identificeren besparingsmogelijkheden voor de activiteiten die de meeste energie verbruiken.
 • We hebben een actieplan met duidelijke doelstellingen voor energiebesparing.
 • Nemen we energie-efficiëntie mee op bij belangrijke investeringen.

Duurzame grondstoffen gebruik:

 • We zijn er van bewust dat we, door het aankopen van goederen, afhankelijk zijn van eindige natuurlijke bronnen.
 • We verminderen het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals water, olie, steenkool,…

Recyclage, van afval naar grondstof:

 • We sorteren en scheiden al ons afval.
 • We zijn er van bewust van het afval van haar activiteiten en van het ontstaan van het afval.
 • We hebben een actieplan om afval te verminderen inclusief doelstellingen.

Lucht verbetering:

 • Shoptalk beseft dat sommige van haar activiteiten aanleiding geven tot luchtemissies.

Het bestuur / Organisatie

Duurzame aankopen binnen de organisatie:

 • We houden dag dagelijks bij onze aankopen rekening met duurzaamheid.
 • MVO is een selectiecriterium bij de keuze van leveranciers.
 • We passen goede praktijken toe bij onze aankopen van goederen en diensten.

Duurzaamheid binnen  de organisatie:

 • We nemen dagdagelijks  MVO-initiatieven.
 • We maken onze MVO-engagement formeel bekend.

Gedreven door waarden voor waarde:

 • De waarden zijn duidelijk waarneembaar binnen onze werking.
 • De waarden zijn duidelijk en transparant.
 • We zorgen voor samenhang tussen de waarden en de ontwikkeling van diensten en de bedrijfsstrategieën.
 • We nemen duidelijke aantoonbare beslissingen met het oog op duurzame resultaten op lange termijn ten nadelen van korte termijn economisch gewin.
 • We werken volgens de hoogste standaarden inzake integriteit en ethisch gedrag, stelt zich verantwoordelijk op, is volledig transparant en eerlijk naar alle betrokkenen.

Meten is weten:

 • We volgt de verbruiksgegevens op van materialen, energie …
 • Sleutelindicatoren zoals rentabiliteit zijn gelinkt aan andere MVO thema’s zoals bv. materiaalgebruik, afvalproductie, veiligheid op de werkvloer …

 Samen met betrokkenen:

 • Onze organisatie volgt de vragen van alle betrokkenen op.
 • We gaan in dialoog met de belangrijkste belanghebbenden om relevante risico’s en uitdagingen voor de strategie op te volgen
 • Bij elk project waarbij belangrijke belanghebbenden betrokken zijn, worden de maatschappelijke voor- en nadelen afgewogen.
 • Vrijblijvend bespreken we ons duurzaamheidsverslag met alle betrokkenen.
 • We hebben een langdurige samenwerking met een organisatie met een maatschappelijk doel.

Streven met en voor duurzaamheid:

 • Vanuit de praktijk werken we reeds rond sommige MVO-thema’s.
 • We identificeerde duidelijke MVO-thema’s die de grootste effecten op onze kernactiviteiten hebben.
 • MVO komt regelmatig ter sprake op niveau van de directie of de zaakvoerder

Sociale & Maatschappelijke ondersteuning

Betrokken met de lokale gemeenschap

 • We spelen een actieve rol binnen onze sectorfederatie en we zijn geëngageerd in de gemeenschap via lokale acties.
 • Binnen onze organisatie bieden we informatie over lokale culturele en sportieve activiteiten.
 • We wisselen goede praktijken uit (bv. via deelname aan sectorevents, bedrijfsnetwerken …)
 • We stimuleren onze partners & collega’s om actief deel te nemen aan liefdadigheidsacties in de gemeenschap.
 • We stellen onze ervaring ter beschikbaar voor de gemeenschap voor specifieke projecten (bv. ondersteuning school …).
 • We ondersteunen onderwijs (bv. studentenbezoek, bezoeken naar lokale scholen …)
 • We stimuleren vernieuwende ideeën rond lokale betrokkenheid.

Fair business

Eerlijk zaken doen

 • We zijn ervan bewust wat anti-corruptie betekent binnen onze sector.
 • We betalen een eerlijk aandeel in de belastingen volgens onze impact of de grootte van onze activiteiten.
 • Alle “mogelijk betrokken” partners zijn zich bewust van corruptierisico’s.
 • We hebben het bestrijden van corruptie mee opgenomen binnen ons ethisch charter.

Eerlijke concurrentie:

 • We zijn ervan bewust van de risico’s voor oneerlijke concurrentie binnen onze sector
 • We nemen acties indien partners of leveranciers het ethisch charter niet nakomen.

Respect voor intellectueel eigendom:

 • We weten op welke manier de intellectuele eigendomsrechten beheerd worden in onze sector.
 • We voeren actief strijd tegen namaak, piraterij, misbruik van machtspositie …

Klant is koning of koningin

Bescherming van persoonsgegevens:

 • We erkennen het belang van privacy van gegevens en informatie van klanten en derde.
 • We hebben een beleid voor databeveiliging.
 • We beperkt de gegevensverzameling tot de informatie die echt nodig is voor het leveren van en diensten. Dit gebeurt enkel met de vrijwillige en bewuste toestemming van de klant.
 • We geven geen gegevens vrij (gratis of betalend) voor andere doelen als waarvoor ze bestemd waren.
 • Het commerciële gebruik van gegevens van klanten is geen voorwaarde voor het gebruik van diensten van onze organisatie. Gegevens worden niet gecommercialiseerd zonder expliciete toestemming van de klant.

Duurzame consumptie en eerlijke marketing:

 • Er is een persoon aangewezen die verantwoordelijk is voor de productinformatie naar de klant.
 • We hebben een telefonische & online klantendienst.
 • Shoptalk communiceert duidelijk en eerlijk.

Klant tevredenheid:

 • We zijn open en transparant over haar contractvoorwaarden.
 • We erkennen dat klantentevredenheid een essentieel onderdeel is van duurzaamheid.
 • Er is een persoon aangewezen om klachten van klanten of derden te behandelen.
 • We houden  de klachten van klanten bij en volgt deze op.
 • We hebben duidelijke doelstellingen met betrekking tot klantentevredenheid.
 • We bieden een effectieve bijstand aan de klant.
 • We hebben een proactieve communicatie over onze dienst na verkoop.

Partners

Arbeidsrelaties

 • We voldoen aan de nationale regelgeving met betrekking tot arbeidsrecht, burgerlijke, maatschappelijke, economische en culturele rechten (vakantie, officiële vrije feestdagen, vrije dagen …).
 • Elke betrokkenen heeft een freelancecontract. Daarin staan op zijn minst de procedures voor het beëindigen van het contract, functiebeschrijving, salaris en interne regelgeving.
 • We garanderen respect voor het privéleven van zijn freelancers , inclusief de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens.
 • We volgen de tewerkstelling op via gepaste indicatoren (gewerkte uren, overuren, gelijke verloning M/V …).
 • Voor wijzigingen met een belangrijke impact op werkgelegenheid voeren we, in samenwerking met onze freelancers, een georganiseerd veranderingsproces door.
 • We dragen zorg voor het welzijn van onze freelancers door onder andere contractuele verplichtingen te respecteren en nadelige effecten van reorganisaties en herstructureringen te minimaliseren
 • We meten de tevredenheid van werknemers op regelmatige basis.

Ontwikkeling van werknemers

 • We hebben de belangrijkste competenties bepaald die we belangrijk vinden bij de aanwerving van nieuwe freelancers.
 • We zorgen voor de overdracht van kennis tussen werknemer en nieuwkomers in de organisatie.
 • We hebben competentieprofielen voor onze functies binnen de organisatie.
 • Een persoonlijk gesprek op regelmatige basis geeft elke freelancer de kans zichzelf te uiten en zijn/haar vaardigheden te ontwikkelen.
 • We bieden aan alle freelancers gelijke kansen om in elke fase van hun loopbaan te kunnen blijven groeien.

Respect voor diversiteit:

 • We zijn bewust van de verschillende vormen van diversiteit.
 • Dankzij een duidelijke communicatie zijn de wijze van aangifte, ondersteuning en verdere opvolging van discriminatie duidelijk.
 • We houden rekening met mogelijke discriminatie bij de verschillende activiteiten: rekrutering, klantencontacten, leverancierskeuze …
 • We bieden freelancers de mogelijkheid nationale of religieuze tradities en gebruiken uit te voeren.
 • We discrimineren niet bij rekrutering, verloning, vorming, ontslag of pensionering op basis van ras, nationaliteit, religie, leeftijd, beperkingen, mentale gezondheidsproblemen, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of politieke affiliatie.

Veilig en gezond werken:

 • We zijn ervan bewust van het belang van de gezondheid en veiligheid van haar freelancers
 • We nemen acties om de gezondheid en veiligheid van freelancers te waarborgen.

Het welzijn voor werknemers:

 • Verloningsprocessen zijn transparant. Er wordt geen salaris ingehouden, ongeacht de status van de werknemer.
 • We garanderen nette rustzones en sanitaire voorzieningen.
 • We hebben regels om de vergoeding voor werk- en overuren te bepalen. Deze regels zijn bekend bij de freelancers.
 • We ondersteunen en motiveren onze werknemers.
 • We hebben regels zodat de werknemer het werk kan combineren met zijn privéleven.
 • We werken eraan om een aantrekkelijke werkgever te zijn.